GDPR

Najbližší kurz sk. B začína 23.5.2022

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Podľa  čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Názov spoločnosti: DUŠIČKA s.r.o.

Sídlo:  Partizánska 1522/3 040 01 Košice

IČO: 47 929 103

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou DUŠIČKA s.r.o. ste dotknutou osobou, t.j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Aké sú zásady ochrany osobných údajov?

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti DUŠIČKA s.r.o. po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou DUŠIČKA s.r.o. ( ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo spoločnosť DUŠIČKA s.r.o.), na spracúvanie osobných údajov, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa, v mene prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s pravidlami spoločnosti DUŠIČKA s.r.o. V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

Akým právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese j.dusickova@gmail.com písomne , oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese sídla spoločnosti DUŠIČKA s.r.o., Partizánska 1522/3, 040 01 Košice. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničný 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: statny.dozor.@pdp.gov.sk, hrp://dataprotection.gov.sk.

Aký je účel a právny základ spracúvania osobných údajov? Aká je doba uchovávania spracúvaných osobných údajov? Uskutočňuje prevádzkovateľ prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie? Aké sú kategórie príjemcov osobných údajov ?

Všetky uvedené informácie sú prístupné v prílohe č. 1 tohto dokumentu.

Bude prevádzkovateľ používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie ?

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako postupovať v prípade ak je spracúvanie zákonnou/zmluvnou

požiadavkou ?

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Spôsob uplatnenia práv.

V prípade podania námietky týkajúcej sa  spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti DUŠIČKA s.r.o. so sídlom Partizánska 1522/3, 040 01 Košice  Slovenská republika alebo na e-mail: j.dusickova@gmail.com

Dostupnosť informácií a zmeny

Prevádzkovateľ môže aktualizovať alebo upraviť tieto informácie aj bez upozornenia, najmä za účelom ich zosúladenia v prípade zmien príslušných právnych predpisov alebo zapracovania zmien účelov, právnych základov alebo prostriedkov spracúvania osobných údajov.  Príslušné zmeny poskytnutých informácií budú dostupné:

  • v elektronickej podobe na webovej stránke www.dusicka.sk
  • v papierovej podobe na adrese sídla spoločnosti DUŠIČKA s.r.o., Partizánska 1522/3, 040 01 Košice