Vzor vyplnenej žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia

Najbližší kurz B začína v Košiciach 25.7.2024 o 17:00 a v Trebišove 17.7. a 29.7.2024 o 17:00

Kurzy na všetky skupiny AM, A1, A2, A, B, B96, BE, C, CE, D, DE, T otvárame priebežne podľa záujmu. Aj cez úrad práce, aj na 3-5 splátky bez úveru.

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Do vodičského kurzu ťa môžeme zaradiť len na základe lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, ktorý je súčasťou žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia. Túto žiadosť si môžeš vyzdvihnúť osobne v kancelárii autoškoly alebo si ju vytlačiť. Nechaj ju potvrdiť všeobecným lekárom a doruč nám ju pred začiatkom prvej teoretickej hodiny. Bez potvrdenia ťa nemôžeme zaradiť do kurzu a budeš musieť čakať na otvorenie ďalšieho vodičského kurzu. Návštevu lekára si nenechávajte na poslednú chvíľu, pretože ťa môže poslať na očné a iné vyšetrenia.

Postup ako vytlačiť žiadosť

Stiahni si žiadosť platnú od 1.4.2023. Vytlač ju obojstranne na formát A4. Vyplň osobné údaje a daj potvrdiť svojmu všeobecnému lekárovi. Po potvrdení nám ju doruč do autoškoly. Kurz môžeme začať len s platným potvrdením. Ak si žiadosť získal z iného zdroja, presveč sa, že v čestnom prihlásení sú 4 riadky na podpis, ktoré nepodpisuj! Od 1.4.2023 máš na skúške 4 pokusy a budeš to podpisovať priamo pred policajtom.

Vzor a postup ako vyplniť žiadosť

V prvej orámovanej časti označenej ako Vyplňuje žiadateľ uveď čitateľne tlačeným písmom svoje osobné údaje. Adresa pobytu sa musí uviesť v presne takom istom formáte ako na občianskom preukaze. Ak je tam uvedená mestská časť, tak musíš uviesť aj mestské časť (napríklad Košice-Juh, Košice-Západ, Košice-Staré mesto). Číslo vodičského preukazu a skupiny v tejto časti vyplňuje len osoba, ktorá už je držiteľom vodičského preukazu (napríklad pre motorky). Dátum podpísania v tejto časti musí byť skorší alebo rovnaký ako dátum posudzujúceho lekára. Ak si nie si istý, radšej údaje nevypisuj a doplníme ich spoločne pri zápise do kurzu.

Nasledujúcu hrubo orámovanú časť vyplňajú len žiadatelia mladší ako 18 rokov. Zákonný zástupca tu uvedie svoje osobné údaje. Dátum podpísania v tejto časti musí byť skorší alebo rovnaký ako dátum posudzujúceho lekára.

Na druhej strane tlačiva vyplní lekár Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky. Skupina  B, BE, B96, A1, A2, A, T  sa v tomto tlačive označuje ako vodič skupiny 1 (jednotka).  Skupina C, D, CE, DE sa v tomto tlačive označuje ako vodič skupiny 2, pretože sa od nich vyžaduje potvrdenie psychologickej spôsobilosti od dopravného psychológa. Pri každej možnosti 1, 2, 3 sa musí uviesť podpis od lekára a pečiatka. Len jeden z uvedených bodov 1, 2, 3 sa zakrúžkuje a ostatné sa škrtnú. Ak používate okuliare, ktoré musíte nosiť pri vedení motorového vozidla, lekár uviedie podmienku HK 01.01 . V prípade ak nosíte okuliare aj kontaktné šošovky, uvedie sa podmienka: HK 01.06 pre skupinu AM, B1, B. Počas praktických jázd a skúšok ich potom musíte použivať.

Na nasledujúcu ohraničenú časť prilepí autoškola pred prihlásením na skúšku e-kolky. E-kolky majú obmedzenú časovú platnosť 1 mesiac, preto ich nekupujte a nenalepujte vopred. S kúopu kolku vám pomôžeme po ukočení kurzu a pri prihlasovaní na skúšku.

Posledná časť Čestné prehlásenie sa podpisuje až v deň vykonania skúšky z vedenia motorových vozidiel priamo pred skúšobným komisárom. Túto časť nevypisujte vopred, pretože neviete kedy bude skúška!

Žiadosť treba skontrolovať a priniesť na úvodné stretnutie pred začiatkom kurzu. Čím skôr nám ju doručíte, tým skôr može začať kurz a ostatní uchádzači nemusia čakať.